ПОЛИТИКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СЪЛИВЕР ООД  обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Служителите,които обработват лични данни за целите и във връзка с предмета на дейност натърговското дружество, сключването на договори за предоставяне на услуги иизпълнение на задълженията по тях като част от трудовите си задължения, спазватследните принципи при обработване на лични данни:

·        личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;

·        личните данни се събират за конкретни, точно определени изаконосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим стези цели;

·        личните данни са точни и при необходимост се актуализират;

·        личните данни се заличават или коригират, когато се установи, чеса неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;

·        личните данни се поддържат във вид, който позволяваидентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг отнеобходимия за целите, за които тези данни са събрани.

Служителите,които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения заповерителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

ДЕФИНИЦИИ

Изброенитепо-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“означава всяка информация,свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъдеидентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или поедин или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната,генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалнаидентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“означава законодателствона Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата наличните данни;

„Субект на данни“означава физическо лице, коетоможе да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификаторкато име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайнидентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата,физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означаваРегламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личниданни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официаленвестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

·        право на достъп;

·        право на коригиране;

·        право на преносимост на данните;

·        право на изтриване;

·        право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

·        право да се иска ограничаване на обработването;

·        право на възражение срещу обработването на лични данни;

·        право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение,основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали товаобработване включва и профилиране.

ПРАВО НА ДОСТЪП

Припоискване СЪЛИВЕР ООД предоставя на субект на лични данни следната информация:

·        информация дали СЪЛИВЕР ООД обработва или не обработва личнитеданни на лицето;

·        копие от личните данни на лицето, които се обработват от СЪЛИВЕР ООД

·        обяснение относно обработваните данни

Обяснениетоотносно обработването на данни включва следната информация:

·        целите на обработването;

·        съответните категории лични данни;

·        получателите или категориите получатели, пред които са или щебъдат разкрити личните данни;

·        когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняватличните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянетона този срок;

·        съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване налични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субектана данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

·        правото на жалба до надзорен орган;

·        когато личните данни не се събират от субекта на данните,всякаква налична информация за техния източник;

 Обяснението относно обработваните данни съдържаинформацията, която СЪЛИВЕР ООД предоставя на субектите на данни посредствомУведомления за поверителност.

Приискане от субекта на лични данни, СЪЛИВЕР ООД може да предостави копие отличните данни, които са в процес на обработване.

Припредоставяне на копие от лични данни, СЪЛИВЕР ООД не следва да разкриваследните категории данни:

·        лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразилиизричното си съгласие за това;

·        данни, които представляват търговска тайна, интелектуалнасобственост или конфиденциална информация;

·        друга информация, която е защитена съгласно приложимотозаконодателство

Предоставянетона достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върхуправата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативнозадължение на СЪЛИВЕР ООД .

Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своятаповторяемост, СЪЛИВЕР ООД може да начисли разумна такса въз основа наадминистративните разходи за предоставяне на информацията или да откаже даотговори на искането за достъп.

СЪЛИВЕР ООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователноили прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, СЪЛИВЕР ООД аргументира отказаси и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от СЪЛИВЕР ООД да бъдаткоригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, СЪЛИВЕР ООД уведомявадругите получатели, на които са били разкрити данните (например държавниоргани, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

При поискване, СЪЛИВЕР ООД е длъжен да изтрие лични данни, ако е налице някое отследните основания:

·        личните данни повече не са необходими за целите, за които сабили събрани или обработвани по друг начин;

·        субектът на данните оттегля своето съгласие, на което сеосновава обработването на данните, и няма друго правно основание заобработването;

·        субектът на данните възразява срещу обработването и няма законниоснования за обработването, които да имат преимущество;

·        субектът на данните възразява срещу обработването на лични данниза целите на директния маркетинг;

·        личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·        личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правнозадължение на СЪЛИВЕР ООД ;

·        личните данни са били събрани във връзка с предлагането науслуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 отРегламент (ЕС) 2016/679

СЪЛИВЕР ООД не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването енеобходимо:

·        за упражняване на правото на свобода на изразяването и Правото на информация;

·        за спазване на правно задължение на СЪЛИВЕР ООД ;

·        по причини от обществен интерес в областта на общественотоздраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9,параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

·        за целите на архивирането в обществен интерес, за научни илиисторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото наизтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целитена това обработване;

·        за установяването, упражняването или защитата на правнипретенции.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилагаедно от следното:

·        точността на личните данни се оспорва от субекта на данните;ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява наадминистратора да провери точността на личните данни;

·        обработването е неправомерно, но субектът на данните не желаеличните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване наизползването им;

·        СЪЛИВЕР ООД не се нуждае повече от личните данни за целите наобработването, но субектът на данните ги изисква за установяването,упражняването или защитата на правни претенции;

·        субектът на данните е възразил срещу обработването на основаниелегитимния интерес на СЪЛИВЕР ООД и тече проверка дали законните основания наадминистратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

СЪЛИВЕР ООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само заследните цели:

·        за съхранение на данните;

·        със съгласието на субекта на данните;

·        за установяването, упражняването или защитата на правнипретенции;

·        за защита на правата на друго физическо лице;

·        поради важни основания от обществен интерес

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое отоснованията по-горе, СЪЛИВЕР ООД го информира преди отмяната на ограничаванетона обработването.

ПРАВОТО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той епредоставил на СЪЛИВЕР ООД , в структуриран, широко използван и пригоден замашинно четене формат.

Припоискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посоченот субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

·        обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта наличните данни;

·        обработването се извършва въз основа на договорно задължение;

·        обработването се извършва по автоматизиран начин.

Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите надруги лица.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от СЪЛИВЕР ООД , ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

·        обработването е необходимо за изпълнението на задача отобществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които сапредоставени на администратора;

·        обработването е необходимо за цели, свързани с легитимнитеинтереси на СЪЛИВЕР ООД или на трета страна;

СЪЛИВЕР ООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, чесъществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които иматпредимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или заустановяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯМАРКЕТИНГ

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данниима право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данниза тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директниямаркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг,обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадатискане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подаденипо следния начин:

·        По електронен път на следния имейл адрес: saliver@abv.bg

·        На място в офиса на СЪЛИВЕР ООД ;

·        По пощата – на адреса на офиса на СЪЛИВЕР ООД : гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 137

Искането за упражняване на права, свързани със защитата наличните данни, следва да съдържа следната информация:

·        Идентификация на лицето – име и ЕГН

·        Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща

·        Искане – описание на искането

СЪЛИВЕР ООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане заупражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване наискането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземапредвид сложността и броя на исканията от определено лице. СЪЛИВЕР ООД информиралицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване наискането, като посочва и причините за забавянето.

СЪЛИВЕР ООД не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние даидентифицира субекта на данните.

СЪЛИВЕР ООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима запотвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налицеоснователни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, коетоподава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията сепредоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Настоящата Политика е приета със Заповед на Управителя на СЪЛИВЕР ООД и влиза в сила от25.05.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящето Уведомление за поверителност СЪЛИВЕР ООД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване напредоставените му лични данни.

СЪЛИВЕР ООД обработва лични данни законосъобразно,добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани илегитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото въввръзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“),точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантираподходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно исъгласно законоустановените срокове.

По смисъла на настоящото уведомление „лични данни“означававсяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице,което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрезидентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение,онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични зафизическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

1. Целиза използване на личните данни от СЪЛИВЕР ООД :

·        лични данни ще бъдат използвани за целите и предмета на дейностна дружеството, а именно:

·        във връзка с продажба на консумативи и материали за мебелна,интериорна и екстериорна индустрия;

·        изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване наконфликт на интереси, корупционни практики и задължения по българскотозаконодателство.

·        във връзка със сключване на други договори и по поводтърговските си взаимоотношения, съпътстващи и свързани с предмета на дейност надружеството.

2. Видоветелични данни, които се обработват от търговското дружество:

·        три имена;

·        единен граждански номер;

·        контакти: електронна поща, адрес и телефон;

·        адрес: постоянен или настоящ;

3. Припредоставяне на копие от лични данни СЪЛИВЕР ООД не може да разкрива следните категории данни:

·        лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразилиизричното си съгласие за това;

·        данни, които представляват търговска тайна, интелектуалнасобственост или конфиденциална информация;

·        друга информация, която е защитена съгласно приложимотозаконодателство

4. Приотказ да бъдат предоставени изисканите лични данни или при невъзможност дабъдат предоставени, СЪЛИВЕР ООД има право да откаже да сключи договор или дапрекрати вече сключен такъв.

5.Сроковете за съхраняването на лични данни са както следва:

·        Лични данни събрани във връзка с продажба на консумативи иматериали за мебелна, интериорна и екстериорна индустрия, се съхраняват от СЪЛИВЕР ООД съгласно законоворегламентирания 10 (десет– годишенсрок за съхранение на счетоводни регистри и финансовиотчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансовиинспекции.

·        В случаите на съдебни и/или други искове, срокът за съхраняванее 3 (три) години след тяхното приключване. В някои случаи, когато обработванетое на законово основание и по решение на съответния орган този тип информацияможе да се съхранява до 7 (седем) години.

6.Получените лични данни са необходими във връзка със сключените договори с СЪЛИВЕР ООД или други търговски взаимоотношения, и същите се обработват и съхраняватзаконосъобразно и добросъвестно със съгласието на субекта на личните данни и визпълнение на задълженията на , СЪЛИВЕР ООД по сключените договори.

Събраните на горните основания лични данни се използват само запосочените в настоящото уведомление цели или за допълнителни съвместими цели,съгласно закона.

7.Събраните лични данни може да бъдат предоставяни на държавни органи във връзкас упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им, както следва:

·        Национална агенция по приходите (НАП) – При поискване във връзкасъс законовите задължения и по определения от закона ред.

·        Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) – в предвиденитеот Закона за мерките срещу изпирането на пари случаи.

·        Органи на съдебна власт – Законът за съдебната власт предвиждаобщо задължение на юридическите лица да оказват помощ и съдействие на органитена съдебната власт при изпълнение на техните правомощия. СЪЛИВЕР ООД предоставялични данни и във връзка със съдебни производства заведени от и срещудружеството.

·        Министерство на вътрешните работи (МВР) – Закона за МВР съдържаобщо задължение за всички юридически лица да оказват помощ и съдействие, и дасе съобразяват с инструкциите на органите на МВР, като при поискване във връзкасъс законовите задължения и по определения от закона ред.

·        Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – При поискване въввръзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения отзакона ред.

·        Комисия за защита от дискриминация – при поискване във връзка сводене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.

·        Комисия за защита на конкуренцията – при поискване във връзка сводене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.

·        Други органи на държавна или местна власт – само при съществуващизаконови основания за това и след уведомяване на субекта на данни.

8.Освен на държавни органи във връзка с техните задължения по закон, събранителични данни може да бъдат предоставяни и на:

·        Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители,адвокати). Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие наоснователна причина за това и въз основа на писмен договор получателите даосигурят адекватно ниво на защита;

·        Адвокати или адвокатски кантори/дружества, във връзка съсзаведени съдебни дела от или срещу СЪЛИВЕР ООД ;

·        В други предвидени от закона случаи;

9.Всеки субект на лични данни има право:

·        да получи потвърждение от СЪЛИВЕР ООД за обработката на личнитеданни, свързани с него;

·        да поиска от „СЪЛИВЕР ООД достъп до лични данни, свързани снего, както и да получи копие от същите;

·        да поиска от СЪЛИВЕР ООД личните данни, свързани с него, дабъдат предоставени на друг администратор;

·        да поиска от СЪЛИВЕР ООД коригиране или заличаване на личниданни, свързани с него;

·        да поиска от СЪЛИВЕР ООД ограничаване на обработването на личниданни, свързани с него;

·        да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, свързанис него, по всяко време, като това не засяга законността на обработването наданните до този момент.

·        да подаде възражение пред СЪЛИВЕР ООД , във връзка с нарушеноправо на защита на лични данни, свързани с него;

·        да подаде възражение пред надзорния орган, във връзка с нарушеноправо на защита на лични данни, свързани с него.

10. СЪЛИВЕР ООД не прилага автоматизирани вземания на решения и профилиране.

Top